Informácie

GDPR

Čítať
Informácie

"

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov 

Spoločnosť flex-it, s.r.o., IČO: 50603698, so sídlom Tomášikova 26 – Ružinov, 821 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 115597/B vás ako prevádzkovateľ týmto dovoľuje v súlade všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”) informovať o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach.

Ochrana súkromia a Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Kladieme dôraz na bezpečnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov a riadne dodržiavanie základných zásad a princípov ochrany súkromia. Politika spoločnosti nariaďuje získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú dobu.

Účely spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre účely nižšie:

 • plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv;
 • vzájomnej komunikácie pri riešení projektov a kontaktovania poverených zástupcov zákazníkov;
 • poskytovanie servisných služieb;
 • plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • kontaktovania obchodných partnerov;
 • zasielania obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb;
 • používateľského prístupu k webovej stránke našej spoločnosti;
 • obchodnej činnosti a marketingu spoločnosti;

Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spoločnosťou flex-it, s.r.o. spracúvané len na nevyhnutne nutnú dobu, ktorá je stanovená relevantnými právnymi normami alebo internými smernicami nastavenými Politikou našej spoločnosti.

Osoby spracovávajúce Vaše osobné údaje

Prístup k Vašim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou flex-it, s.r,o. majú len na nevyhnutne nutný čas výlučne zamestnanci spoločnosti poverení a riadne poučení o zásadách zachovávania bezpečnosti pri spracovaní týchto citlivých údajov.  

Práva dotknutých osôb pri spracovávaní Vašich osobných údajov 

Ako dotknutá osoba zverejňujúca Vaše osobné údaje máte právo: 

 • právo na obmedzenie prístupu k Vašim osobným údajom
 • právo na opravu Vašich osobných údajov 
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov 
 • právo namietať na spôsob a rozsah spracovávania osobných údajov
 • právo na individuálny prístup pri spracovaní osobných údajov 
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov 
 • právo podať podnet dozornému orgánu Slovenskej republiky 

Pre podrobnejšie informácie o právach dotknutej osoby podľa platného nariadenia si možno prezrieť na webovej stránke dozorného orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov v Slovenskej republike a teda Úradu na ochranu osobných údajov – www.dataprotection.gov.sk 

Dozorný orgán 

V prípade, že ste zistili závažné pochybenie či máte podozrenie že došlo alebo naďalej dochádza k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou alebo došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov máte možnosť podať podnet  na začatie konania dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov v Slovenskej republike a teda Úradu na ochranu osobných údajov. 

Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky či by ste radi informácie konzultovali, napíšte nám na obchod@flex-it.sk